دکتر رسول نیکدل مکی

672

معاون آموزش بالینی

دکتر رسول نیکدل مکی

متخصص جراحی داخلی

شماره تماس: 05831513004

ایمیل سازمانی: R.nikdel@nkums.ac.ir

لینک رضایت سنجی از مسئول واحد


سوابق:

شروع خدمت به عنوان هیئت علمی: 1401

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی

معاون اموزش مقطع بالین از شهریور 1402 تاکنون

مسئول مرکز بهداشت سلامت روستای باغچق

مسئول مرکز بهداشت روستای درقانلو


شرح وظایف معاون آموزش بالینی

1.    نظارت بر برنامه ريزي هاي آموزشي مرتبط با دوره دستياري ، دوره هاي مقدمات باليني، كارآموزي و كارورزي پزشكي عمومي و كارشناسي مامايي
2.    نظارت دقيق در اجراي صحيح مقررات و آئين نامه هاي آموزشي
3.    برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري آزمون هاي ارتقاء دستياري، دوره هاي مقدمات باليني، كارآموزي، كارورزي، پيش كارورزي و صلاحيت باليني
4.    ارزيابي كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي باليني و ارائه بازخورد لازم به ايشان، گروه هاي باليني دانشكده و شوراي آموزشي دانشكده
5.    عضويت در شوراي آموزشي دانشكده پزشكي، كميته برنامه ريزي درسي باليني واحد EDO و كميته اعتباربخشي دانشكده پزشكي
6.    مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه آموزش باليني حسب مورد
7.    تهيه و پيشنهاد آئين نامه ها و فرايندهاي مختلف آموزش باليني با هدف تسهيل فرآيندهاي آموزشي و برقراي عدالت آموزش

 
از مجموع 21 رأی

فاقد نظر