دکتر رسول نیکدل مکی

276

معاون آموزش بالینی

دکتر رسول نیکدل مکی

متخصص جراحی داخلی

شماره تماس: 05831513004


شرح وظایف معاون آموزش بالینی

1.    نظارت بر برنامه ريزي هاي آموزشي مرتبط با دوره دستياري ، دوره هاي مقدمات باليني، كارآموزي و كارورزي پزشكي عمومي و كارشناسي مامايي
2.    نظارت دقيق در اجراي صحيح مقررات و آئين نامه هاي آموزشي
3.    برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري آزمون هاي ارتقاء دستياري، دوره هاي مقدمات باليني، كارآموزي، كارورزي، پيش كارورزي و صلاحيت باليني
4.    ارزيابي كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي باليني و ارائه بازخورد لازم به ايشان، گروه هاي باليني دانشكده و شوراي آموزشي دانشكده
5.    عضويت در شوراي آموزشي دانشكده پزشكي، كميته برنامه ريزي درسي باليني واحد EDO و كميته اعتباربخشي دانشكده پزشكي
6.    مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه آموزش باليني حسب مورد
7.    تهيه و پيشنهاد آئين نامه ها و فرايندهاي مختلف آموزش باليني با هدف تسهيل فرآيندهاي آموزشي و برقراي عدالت آموزش

 
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر