به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در کلیه مقاطع و رشته ها دور هم جمع شدند و به ارائه دیدگاهها و بیان نکته نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود حول محور "چگونگی افزایش انگیزه دانشجویان" پرداختند

در این جلسه که مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و ریاست دانشکده پزشکی نیز حضور داشتند، اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی اتفاق نظر داشتند که برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید، در فواصل زمانی و در فضاهای مختلف اموزشی تداوم یابد.


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر