به منظور شناسايي افراد توانمند و علاقه مند جهت همكاري در حوزه تمايز رسالتي توسعه هنر و سلامت در كارگروه مرجعيت علمي و آينده نگاري دبيرخانه برنامه جامع، عدالت، تعالي و بهره وري در آموزش علوم پزشكي، طبق مصوبه شماره دو  جلسه كارگروه مذكور در مورخ چهارم ارديبهشت ماه سال جاري جهت شناسايي ظرفيت ها و استعداد هاي موجود دانشگاه در حوزه مربوطه، در نظر است بانك اطلاعاتي در هفت حوزه هنر (موسيقي، ادبي، ترسيمي، تجسمي، هنر هاي نمايشي، حركات نمايشي متعارف و سينما) از اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه تشكيل گردد. لذا از همه علاقمندان جهت ثبت نام به روابط عمومی دانشکده مراجعه نمایند.


فاقد نظر