⏳زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی شروع شد.
تذکرات:
📢 زمان تبلیغات کاندیداها: تا روز یکشنه6 خرداد ماه
📢 زمان برگزاری انتخابات: دوشنیه  7 خرداد ماه
📢 فقط دانشجویان دانشکده پزشکی مجاز به شرکت در این انتخابات هستند
*📢 هر دانشجو می تواند به 7 نفر رای دهد
*نحوه برگزاری انتخابات : بصورت مجازی از طريق لينك insa-ac.ir/snf انجام خواهد شد.
📢 در صورت داشتن هر گونه سوال به شماره 32297156 -850 داخلی 205


فاقد نظر