فرمها

32 ١٢:٤٧ ب.ظ

فرم های مورد نیاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

شناسنامه_علمی_و_فرهنگی_دانشجویان_دانشکده_پزشکی_بجنورد _( این فرم فقط به منظور آشنایی از وضعیت دانشجویان و استفاده از پناسیل ها و توانمندیهای فوق برنامه آنان در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی تهیه گردیده است و اطلاعات آن کاملا محرمانه باقی می ماند) این فرم را بعد از تکمیل به امور دانشجویی دانشکده تحویل نمائید.

فرم الکترونیکی شناسنامه علمی و فرهنگیفاقد نظر