پیگیری فرم صندوق مجازی انتقادات و پیشنهادات

دانشجویان عزیز می توانند بطور 24 ساعته، انتقادات و پیشنهادات خود را بصورت مجازی از طریق تکمیل فرم ذیل بصورت مستقیم با ریاست دانشکده در میان بگذارید.