تشییع پیکر دو هم وطن اسفراینی توسط مسئولین،اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده پزشکی