مسئول دفتر

1198

مسئول دفتر رياست دانشكده پزشكي بجنورد

آقاي نوید قنبری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت مالی

تلفن و فکس : 05831513001

شرح وظایف .jpg
از مجموع 10 رأی

فاقد نظر