مسئول دفتر

1462

علی روحی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 05831513001

شرح وظایف مسئول دفتر

  1. دريافت نامه ها ، اوراق پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت.
  2. تفكيك و توزيع نامه ها و گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري آنها
  3. نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها ، اوراق نامه ها و گزارشات در محل هاي نخصوص
  4. تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست و تعيين ساعات ملاقات براي آنها
  5. ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص
  6. تنظيم اوقات جلسات و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسات
  7. پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها
  8. دريافت و ارسال فاكس ها و ارجاع آن به واحدها و اشخاص

شرح وظایف مسئول دفتر .jpg

 
از مجموع 12 رأی

فاقد نظر