سند فعالیت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی

111

دانشکده پزشکی بجنورد با درک ارتباط مستقیم بین بعد علمی و آموزشی دانشجو و نیازهای عاطفی،فکری و فرهنگی و رفاهی دانشجو واحد مستقلی تحت عنوان واحد دانشجوی و فرهنگی را در دانشکده پزشکی و در دسترس دانشجویان به منظور توجه به این نیازها دایر کرده است. این واحد وکارشناس مسئول آن بدلیل حضور فیزیکی در بین دانشجویان و دسترسی آسان دانشجویان به وی، اولین ایستگاه مراجعه دانشجویان جهت اعلام دیدگاهها، انتقادات، پیشنهادات و ارائه برنامه ها ی پیشنهادی فرهنگی و رفاهی دانشجویان در دانشکده پزشکی  محسوب می شود که مسئول این واحد وظیفه دارد به این مطالبات در اولین فرصت جواب داده و یا در اسرع وقت نسبت به انعکاس آنها به مسئولین ذی ربط در دانشکده و یا معاونت فرهنگی ودانشجویی  دانشگاه اقدام نماید.

این سند به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان دانشکده پزشکی بویژه دانشجویان جدیدالورود، با برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی و خدمات مشاوره ای و رفاهی دانشکده پزشکی در جهت نیل به اهداف و آرمانهای مذکور بشرح ذیل در سه بخش فرهنگی و خدمات مشاوره ای و خدمات رفاهی طرح ریزی و تدوین گردیده است بطویکه  برای هر خدمت ابتداء تعریفی از آن ارائه می نماید سپس هدف از ارائه آن خدمت را تبین می کند و نهایتا مسیرو راهکارهای نیل به آن را از طرق مقتضی می نمایاند.

سند فعالیتهای امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی.pdf
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر