به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان دانشکده پزشکی، بویژه دانشجویان جدیدالورود، با برنامه ها ، فعالیتها و خدمات فرهنگی و رفاهی و مشاوره ای،  سند فعالیتها و خدمات امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی به دانشجویان در واحد «امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی بجنورد» در سه بخش فرهنگی و خدمات مشاوره ای و خدمات رفاهی تدوین گردید و  در هفتاد دومین جلسه شواری فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طرح و تصویب گردیده است.  در این سند ابتداء برای هر خدمت تعریفی از آن ارائه می گردد. سپس هدف از ارائه آن خدمت  تبین می شود و نهایتا مسیرو راهکارهای نیل به آن را از طرق مقتضی می نمایاند.

جهت دسترسی به خدمات کلیک کنیدno

راهنمای جامع فعالیتها و خدمات امور دانشجویی و فرهنگی به دانشجویان دانشکده پزشکی جامع .pdf
فاقد نظر