دکتر زکیه کشاورزی

543

معاون پژوهش دانشكده پزشكي

سرکار خانم دکتر زکیه کشاورزی

دکتری فیزیولوژی انسانی
سمت/ رتبه: استاد 
پست الکترونیک: zakieh_keshavarzi@yahoo.com

058-31513005   : تلفن تماس

رزمه علمی

شرح وظايف

فرم رضایت سنجی از مسئول واحد
از مجموع 9 رأی

فاقد نظر