دکتر امیر عظیمیان

230

معاون پژوهش دانشكده پزشكي

جناب آقای دکتر امیرعظیمیان

استادیار و دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

amir_azimian2033@yahoo.com :پست الکترونیک

058-31513005   : تلفن تماس

 

شرح وظايف
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر