معرفی مسئولین

112

معرفی ریاست، معاونین و مسئولین واحدهای دانشکده پزشکیدکتر میثم بابایی

ریاست دانشکده

دکتر عادله صاحب نسق

معاون آموزشی مقطع علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر رسول نیکدل مکی

معاون آموزشی مقطع بالین

فاطمه گریوانی

مسئول آموزش

مصطفی نبوی

مسئول امور عمومی

حمیدرضا پیمان

مسئول روابط عمومی و امور دانشجویی و فرهنگی

هادی حسن زاده

مسئول واحد حراست

علی روحی زاده

مسئول دفتر

دکتر سونیا فتحی

مسئول EDC دانشکده
فاقد نظر