فاطمه گریوانی

463

 دبير حق التدريس و كارشناس ترفيع پايه
شماره تماس:05831513018

 


شرح وظایف:

-    -  محاسبه موظفي اعضاي محترم هيئت علمي در پايان هرنيمسال تحصيلي

-   -   بررسي گزارش آموزش دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي و انطباق آن با اظهار نظر هيئت علمي در كاركرد آموزشي او

-   -   بررسي و نظارت بر معادلسازي فعاليت هاي اجرايي اعضاي محترم هيئت علمي

-   -  تنظيم كاركرد آموزشي و معادلسازي اعضاي هيئت در هر نيمسال تحصيلي

-   -  تنظيم كاركرد آموزشي اساتيد تفاهمي و پرسپتور و مدعو بر اساس گزارش آموزش كارشناسان آموزش  

-   -  تنظيم جدول حق التدريس اساتيد دانشكده و تنظيم سند مربوطه جهت پرداخت مالي

-   -  پايش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي جهت ترفيع پايه ساليانه

-   -  محاسبه امتياز آموزشي متقاضي دريافت ترفيع پايه ساليانه

-   -  تنظيم صورتجلسه ترفيع پايه ساليانه و متقاضيان ترفيع سه ساله و پنج ساله تشويقي و ارسال آن به معاونت آموزشي دانشكده

-   -  انجام كليه امور محوله از سوي مقام مافوق
از مجموع 6 رأی

فاقد نظر