مصطفی نبوی

388

مدير امور عمومي دانشكده پزشكي

 سید مصطفی نبوی

کارشناس مدیریت مالی

058-31513030   : تلفن تماس

فرم رضایت سنجی مسئول واحد


شرح وظایف مسئول امور عمومی

1.    كنترل و نظارت دقيق و مستمر  بر كليه امور اداري، مالي و خدماتي
2.    رسيدگي به امور مربوطه اعم از تهيه و توزيع ملزومات اداري، تجهيزات پزشكي ،آزمايشگاهي در حوزه هاي مختلف
3.    انجام امور پرسنلي و كارگزيني
4.    مديريت، برنامه ريزي، نظارت و كنترل امور نقليه ،تاسيسات و خدمات دانشكده
5.    نظارت ، ارزشيابي و حسن انجام كار واحد هاي زيربط دانشكده
6.    پيگيري كليه قرارداد هاي دانشكده
7.    نظارت بر امور ساختماني و محوطه سازي دانشكده
8.    رسيدگي و صدور دستور لازم به برنامه ها و گزارش هاي دانشكده
9.    بستر سازي و پيگيري امور رفاهي ، سياست هاي تشويقي و فعاليت هاي ورزشي مربوطه كاركنان
10.    انجام امور محوله كه توسط مسئولين مافوق اعلام مي گردد.

 
از مجموع 8 رأی

فاقد نظر