دکتر سونیا فتحی

209

دکتر سونیا فتحی

دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی

و عضو هیئت علمی

رزومه علمی

فرم رضایت سنجی از مسئول واحد

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش (EDO)

 1. تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف دانشکده پزشکی در کمیته برنامه‌ریزی درسی
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده پزشکی برای عملیاتی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی دانشگاه
 3. نظارت بر ارایه طرح درس و طرح دوره از سوی اساتید گروه‌های آموزشی و ارائه بازخورد به مدیران گروه آموزشی و استاد مربوطه
 4. توانمندسازی و حمایت اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه‌های نوآورانه آموزشی با حمایت  EDC
 5. پایش ارزشیابی معرفی و انتشار برنامه‌های نوآورانه در سطح دانشکده پزشکی
 6. نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون‌های دانشکده پزشکی با همکاری  EDC
 7. فراهم نمودن ساز و کار لازم برای تحقق آموزش مجازی در دانشکده پزشکی با همکاری  EDC
 8. نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و ارائه گزارش به  EDC
 9. توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه‌های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی و سیاست‌ها و اولویت‌های آموزشی دانشکده پزشکی با مشارکت  EDC
 10. ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده
 11. پایش و نظارت بر کیفیت فعالیتهای آموزشی صورت گرفته در گروه‌های آموزشی
 12. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده پزشکیاز مجموع 1 رأی

فاقد نظر