پریسا رزازان

28

پریسا رزازان

کارشناس مسئول واحد آموزش دانشکده پزشکی

شماره تماس:05831513011


شرح وظايف كارشناس مسئول آموزش :

-دبير شوراي آموزشي دانشكده

- نظارت بر عملكرد و شرح وظايف كارشناسان آموزش

- نظارت بر برنامه هاي دوره هاي علوم پايه ، مقدمات بالين، كارآموزي و كارورزي و ... در هر نيمسال ازگروه هاي آموزش وهماهنگي با بيمارستانها و مراكز بهداشت

- نظارت وهماهنگي درانجام امور آموزشي دانشجويان مانند درخواست مرخصي تحصيلي, گواهي اشتغال به تحصيل, تطبيق واحد هاي گذرانده, انصراف از تحصيل, ترك تحصيل, انتقالتغيير رشته, مهمان و... بررسي و كنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان مطابق با آرايش ترمي

- نظارت و كنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان مطابق با آرايش ترمي

- آشنا نمودن دانشجويان جديدالورود با قوانين و مقررات آموزشي با همكاري اساتيد مشاور

- تنظيم و اعلام برنامه امتحانات, برنامه مراقبين و ممتحنين, برگزاري امتحانات و گزارش اجراي امتحانات

- ارائه پيشنهادات در جهت ارتقاء كمي و كيفي شرايط آموزشي به معاونت آموزشي

- همكاري در اعتبار بخشي آموزشي دانشكده

- جمع بندي و تعريف دروس ترم و هماهنگي با اساتيد

- جمع آوري كاركرد اساتيد ( بالين  علوم پايه ) و تحويل به امور هيات علمي

- پاسخگويي به نامه هاي دريافتي و رابط آموزشي دانشكده با ديگر واحد هاي دانشگاه

 
فاقد نظر